Логотип Красномовець

  ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 1. 1.1

  Даний Договір публічної оферти (далі — «Оферта») являє собою офіційну відкриту пропозицію Школи «Красномовець» (далі – Виконавець), надати освітні послуги Користувачам Сайту.

 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 3. 2.1

  «Сайт» — веб-сторінка Інтернет-платформи, розташована на доменному імені: https://krasnomovec.club/ і керована Виконавцем, включаючи сукупність всієї розміщеної на Сайті інформації, текстів, графічних елементів, елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів, та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також інформаційних і технічних засобів Сайту.

 4. 2.2

  «Оферта» — документ, опублікований на Сайті в мережі Інтернет, який регулює відносини між Користувачами, Замовниками і Виконавцем в процесі надання Інформаційних освітніх послуг.

 5. 2.3

  «Виконавець» — уповноважена особа, яка здійснює контроль над даним Сайтом і пропонує необмеженому числу осіб (Користувачам) надання Інформаційних освітніх послуг.

 6. 2.4

  «Користувач» — будь-яка фізична особа, яка має доступ до Сайту, яка використовує Сайт з допомогою мережі Інтернет.

 7. 2.5

  «Замовник» — Користувач, який здійснив акцепт цієї Оферти і є одержувачем (споживачем) Інформаційних освітніх послуг за цим Договором.

 8. 2.6

  Всі визначення, дефініції і терміни, не визначені цим розділом, тлумачяться в значенні, визначеному чинним законодавством України, а при відсутності такого визначення — в їх звичайному розумінні.

 9. УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ ОФЕРТИ

 10. 3.1

  Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України (далі — «ЦК України»), та його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір.

 11. 3.2

  Користувач, який здійснив акцепт оферти, набуває всіх прав і обов’язків Замовника в порядку ст. 638 Цивільного кодексу України (далі — «ЦК України»). Акцептом цієї Оферти є здійснення Замовником повної оплати послуг Виконавця відповідно до умов цього Договору. З моменту надходження грошових коштів на рахунок оплати наданих Послуг, цей Договір вважається укладеним між Замовником та Виконавцем.

 12. 3.3

  Ухвалення цієї Оферти означає, що Замовник повністю ознайомлений з умовами цього Договору та правилами платіжної системи. І прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 ЦК України до укладення сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.

 13. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 14. 4.1

  Обов'язки ВИКОНАВЦЯ:

  1. 4.1.1

   Надати Користувачеві послуги відповідно до умов цієї оферти.

  2. 4.1.2

   Передати Користувачеві усю інформацію по навчанню не пізніше дати початку Курсу, яка буде оголошена в рекламних матеріалах.

  3. 4.1.3

   Надавати Користувачеві онлайн підтримку через чат, який буде створено (вайбер, телеграм або інший канал зв'язку на вибір Виконавця).

 15. 4.2

  Обов'язки КОРИСТУВАЧА:

  1. 4.2.1

   Прийняти та оплатити послуги відповідно до умов цієї оферти.

  2. 4.2.2

   Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Курсу, Навчальних матеріалів будь-яким третім особам, не копіювати та іншим чином не відтворювати Навчальні матеріали. У разі порушення цієї умови Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку, а Користувач зобов'язується сплатити штраф у розмірі 300% вартості Курсу.

 16. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 17. 5.1

  Всі розбіжності та спори, пов’язані з виконанням умов даного Договору вирішуються сторонами шляхом переговорів.

 18. 5.2

  У разі якщо Сторони в результаті переговорів не змогли дійти взаємної згоди, а також у разі якщо одна з Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір передається на розгляд суду в порядку, встановленому законодавством України.

 19. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

 20. 6.1

  Договір вступає в силу з моменту вчинення Замовником дій передбачених п.3.2. Договору та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

 21. 6.2

  Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії за згодою сторін.

 22. 6.3.1

  Договір може бути розірваний між Сторонами в порядку, передбаченому законодавством України, а також:

 23. 6.3.2

  в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця в разі, якщо Замовником було допущено порушення умов даного Договору, прав інтелектуальної власності або суміжних прав Виконавця на розміщенні їм курси та складові їх матеріали. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.
6.3.2 в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця в разі, якщо Замовником було допущено порушення правил поведінки в процесі отримання Послуг за цим Договором, а саме: розпалювання міжнаціональних конфліктів, спам, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, хамство, образи Виконавця, образу інших користувачів Інтернет-платформи. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.

 24. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 25. 7.1

  При виконанні даного Договору сторони керуються умовами Договору та законодавством України.

 26. 7.2

  Договір є договором публічної оферти та договором приєднання відповідно до Цивільного кодексу України.